• Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ταξιδεύουν με ευθύνη & έξοδα του αγοραστή. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο πρακτορείο μεταφορών θεωρείται παράδοση στον πελάτη.
• Τα τιμολόγια “ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ” εξοφλούνται μόνο με έντυπη απόδειξη της πωλήτριας εταιρείας.
• Για εξόφληση μετά των 45 ημερών από την ημέρα του τιμολογίου, η πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους νόμιμους τόκους.
• Η κυριότητα και η νομή των εμπορευμάτων, παραμένει στην πωλήτρια και μεταβιβάζεται μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους.
• Αν εντός 4 ημερών, από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο αγοραστής δεν υποβάλλει σχετική έγγραφη δήλωση στην πωλήτρια εταιρεία, αποδέχεται την ποιότητα, ποσότητα και τιμή των εμπορευμάτων.
• Ο πωλητής έχει το δικαίωμα, το ποσό της έκπτωσης που δίδεται κατά την τιμολόγηση για τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, και εφ΄ όσον η τελική αποπληρωμή ξεπεράσει το συμφωνηθέν διάστημα, που αναγράφεται στο παραστατικό, να το τιμολογήσει εκ των υστέρων με συμπληρωματικό τιμολόγιο με το αντίστοιχο ΦΠΑ.
• Σε περίπτωση που ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ασκήσει είτε μία φορά, είτε επανειλημμένα κάποιο από τα δικαιώματά του, δεν σημαίνει ότι παραιτείται από τα δικαιώματα αυτά.
• Εγγυήσεις για την εργασία και τα υλικά δεν δίνονται ,λόγω της φύσης των εργασιών των υλικών τα οποία και εξαρτώνται κάθε φορά από τις καιρικές συνθήκες και το σημείο που τοποθετούνται τα διάφορα υλικά (αυτοκόλλητα, μουσαμάδες).
• Η πωλήτρια εταιρεία σε περίπτωση πώλησης  ελαττωματικών υλικών εκτύπωσης δεν ευθύνεται σε αποζημίωση ή σε διαφυγόντα κέρδη, εκτός της αντικατάστασης του ελαττωματικού υλικού. Τα έξοδα μεταφοράς και επιστροφής επιβαρύνεται ο αγοραστής ενώ η αντικατάσταση γίνεται σε όλη την ποσότητα ή σε μερική ποσότητα αναλόγως την περίπτωση και μόνο με αποδεικτικά στοιχεία και κατά την κρίση της πωλήτριας.

• Ο αγοραστής πρέπει να κατανοήσει, την καταλληλότητα του προϊόντος που αγόρασε με το παρόν τιμολόγιο, για την όποια εφαρμογή/χρήση, το προορίζει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την όχι καλή ή την μη κατάλληλη για την εφαρμογή του, χρήση. Η πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την όχι καλή χρήση του προϊόντος.
Η μόνη ευθύνη της πωλήτριας περιορίζεται στο να αντικαταστήσει και μόνο, οποιαδήποτε τυχών ποσότητα του προϊόντος αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματική. Τα έξοδα μεταφοράς από & προς την πωλήτρια επιβαρύνεται ο αγοραστής.

Μετά τον έλεγχο της μακέτας και την έγκρισή της από τον πελάτη ,η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την τελική εκτύπωση σε τυχόν λάθη ορθογραφικά, γραμματικά κλπ. Μετά τον τελικό έλεγχο από τον πελάτη το κόστος της επανεκτύπωσης επιβαρύνει τον πελάτη.